1975 BY SIMON'S HANDELSBETINGELSER

 • 1. Generelt

Alle aftaler mellem 1975 By Simon og KUNDE finder sted på grundlag af 1975 By Simon’s til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Disse salgs- og leveringsbetingelser er bindende og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med nærværende betingelser, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af kunder og leverandører.

Hvis hele eller dele af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke får retsvirkning, medfører det ikke, at de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne ikke finder anvendelse.

Ved accept af Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle 1975 By Simon’s tidligere salgs- og leveringsbetingelser.

 • 2. Tilbud og antagelse af ordre

Indtil KUNDE accept er modtaget af 1975 By Simon, er tilbud fra 1975 By Simon ikke bindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet.

Der tages forbehold for udsolgte varer og sortimentsændringer. Såfremt en vare er udsolgt, eller der sker en ændring i 1975 By Simon’s sortiment, kan 1975 By Simon altid nægte at levere, uden at KUNDE er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse som følge heraf.

KUNDE har ikke en almindelig adgang til at afbestille varer for hvilke, der er afgivet bindende ordre.

Der udstedes kvittering for ordrens modtagelse eller ordrebekræftelse.

 • 3. Priser

Alle priser er, med mindre anden valuta udtrykkeligt er angivet, i DKK ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, sortimentsændringer og ændringer i afgifter og pant. 

 • 4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto, med mindre andet er aftalt.

Betales købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.

Betaling af morarenter afskærer ikke 1975 By Simon fra at kræve erstatning for det yderligere tab, KUNDE misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af inddrivelsesomkostninger, der belastes KUNDE .1975 By Simon er berettiget til at pålægge KUNDE de faktiske inkassoomkostninger, som 1975 By Simon måtte have ved manglende betaling.

KUNDE er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer eller påståede mangler. En sådan tilbageholdelse/modregning anses som værende væsentlig misligholdelse af parternes aftaler.

1975 By Simon har altid ret til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt KUNDE betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse, herunder stoppe leverancer til KUNDE eller stille krav om forudbetaling.

 • 5. Levering

Levering er den dato, hvor varen er fremme hos KUNDE, med mindre andet er aftalt.

Varerne leveres på aftalt leveringsadresse.

Varerne anses for leveret, og risikoen således overgået til KUNDE, når de er stillet til KUNDE disposition på aftalt leveringssted.

Alle bestillinger på over DKK 5000 ekskl. moms leveres frit til KUNDE adresse, med mindre andet på forhånd er aftalt. Ved bestillinger under DKK 5000 ekskl. Moms. betaler KUNDE et leveringsgebyr.

Den angivne leveringstid er angivet omtrentlig og uforbindende.

 • 6. Emballage

1975 By Simon fører palleregnskab, som anvendes i forbindelse med levering af varer til KUNDE . Ved paller forstås, euro 1/1 paller, ½ paller og ¼ paller. Dette håndteres af fragtfirmaet.

 • 7. Mangler og reklamation

KUNDE skal ved leveringen foretage modtagekontrol af varerne fra 1975 By Simon.

Hvis KUNDE vil påberåbe sig en mangel eller fragtskade skal KUNDE, straks efter manglen eller skaden er eller burde være opdaget, give 1975 By Simon skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori reklamationen består. Såfremt KUNDE har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer, som anført, kan KUNDE ikke senere gøre manglen gældende.

Efter 1975 By Simon’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om leveret for 1975 By Simon’s regning inden for rimelig tid. Dette gælder tillige ved reklamation over eventuelle mængdedifferencer. 

 • 8. Ansvarsbegrænsning

1975 By Simon’s’ ansvar for mangler er alene begrænset til omlevering. Omlevering skal finde sted indenfor rimelig tid. Såfremt dette ikke sker, er KUNDE berettiget til at hæve handlen.

1975 By Simon kan ikke gøres ansvarlig for KUNDE eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Under alle omstændigheder kan 1975 By Simon’s erstatningspligt aldrig overstige fakturabeløbet ex moms for den pågældende leverance.

1975 By Simon skal snarest muligt skriftligt underrette KUNDE, såfremt der indtræffer force majeure eller andre forhold, som 1975 By Simon’s ikke er herre over.

 • 9. Produktansvar

1975 By Simon er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, såfremt den leverede vare forvolder sådan skade. Såfremt den leverede vare forvolder personskade, er 1975 By Simon kun ansvarlig, såfremt det kan godt gøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af 1975 By Simon. 1975 By Simon kan ikke gøres ansvarlig for KUNDE eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 1975 By Simon fraskriver sig i videst muligt omfang sit ansvar for produktskader.

 • 10. Returnering af varer

En vare kan returneres til 1975 By Simon, hvis KUNDE beslutter at afvise den i modtagekontrollen på grund af fejl ved leverancen.

Varer tages kun retur mod forudgående aftale.

Returnerede varer skal returneres i original, ubrudt emballage. 1975 By Simon forbeholder sig ret til ved uberettiget afvisning af varen at kræve transportomkostninger i forbindelse hermed refunderet af KUNDE og/eller modregnet i KUNDE eventuelle krav mod 1975 By Simon.

 • 11. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for 1975 By Simon, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt (uanset årsag til konflikten), og enhver anden omstændighed, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, brand, krigstilstand, statsindgreb, terrorisme, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelser, skypumpe, vulkanudbrud, brand, vareknaphed, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underentreprenører, som skyldes de her nævnte omstændigheder, mangel på transportmidler eller lign. forhold,

 • 12. Ejendomsforhold

Varer og ydelser forbliver 1975 By Simon’s ejendom, indtil det fulde fakturabeløb er indbetalt med tillæg af påløbne omkostninger. Standser KUNDE sine betalinger, eller kommer KUNDE under konkursbehandling, er 1975 By Simon ligeledes berettiget til at fordre det købte udleveret til sig.

 • 13. Anvendelsen af logoer

Det er KUNDE ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer. 1975 By Simon kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

Enhver tvist mellem 1975 By Simon’s og KUNDE afgøres, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.